Μέτρηση Δράμας-Λάρισας κατα μήκος ενός μεσημβρινού


 

Η μέτρηση της απόστασης Δράμας Λάρισας κατά μήκος ενός μεσημβρινού πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Google Earth και υπολογίστηκε στα 168 Km, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.